Projektové území

Projekt probíhá v jasně vymezeném území, které má pro tetřívka v Krušných horách zásadní význam. Je součástí ptačích oblastí Východní Krušné hory a Kahleberg – Lugstein a také evropsky významných lokalit Rašeliniště U jezera – Cínovecké rašeliniště, Georgenfelder Hochmoor a Kahleberg bei Altenberg.

Zkoumaná plocha se rozkládá na rozloze 861 ha, na obou stranách česko-saské hranice. Zahrnuje náhorní planinu ve východní části Krušných hor, v nadmořské výšce 800 až 910 m. Lze ji vymezit třemi výraznými vrcholy Pramenáče (910 m n. m.), Lugsteinu (899 m n. m.) a Kahlebergu (905 m n. m.), v blízkosti Cínovce nebo Zinnwaldu.

Rašeliniště Georgenfelder Hochmoor, v pozadí vrchol Lugsteinu

Území tvoří mozaika lesních stanovišť, rašelinišť, skal a kamenných sutí. Lesy i rašeliniště jsou zde silně ovlivněné lidským hospodařením. Nejdříve byla rašeliniště plošně odvodněna a lesy přeměněny na převážně smrkové monokultury. Ty podlehly působení mimořádných imisí z elektráren a průmyslu v 70. a 80. letech 20. století. Během toho došlo k dalšímu odvodnění, které šlo ještě více do hloubky a zasáhlo rašeliniště tak, že začala vysychat. Uhynulé smrky byly nahrazeny tzv. porosty náhradních dřevin. Při zalesňování byly využity i nepůvodní cizokrajné druhy jako severoamerický smrk pichlavý, sázely se a sely i břízy, jeřáby, olše nebo kleč. Je paradoxem, že rozvolnění lesních porostů a větší různorodost dřevin pravděpodobně tetřívkovi vyhovovalo. Zatímco v jiných pohořích, nepostižených imisemi, začal mizet, v Krušných horách docela prospíval. V současné době, kdy se stav ovzduší vylepšil, dochází k opětovné přeměně porostů. Listnaté dřeviny a kleč jsou likvidovány, smrk pichlavý odumírá v důsledku nemocí, hlavně napadením houbou kloubnatkou. Na rozsáhlých plochách se znovu daří smrku ztepilému, který je při obnově lesa znovu takřka jedinou dřevinou. Vznikají husté, mladé, stejnověké porosty, které tetřívek opouští.

Otevřené plocha pod vrcholem Lugsteinu – typické prostředí tetřívka

Vzhledem k blízkosti velkých měst nepřekvapí, že území je atraktivní pro mnoho lidí, kteří mají v oblibě pohyb v přírodě. Je hojně navštěvováno turisty, cyklisty a v zimě také běžkaři. Velká návštěvnost dále zvyšuje tlak na citlivé živočichy, v tomto případě také tetřívka.

Rašeliniště U jezera

Bez aktivní péče je nabíledni, že i v tomto území se tetřívek v blízké budoucnosti stane pouze vzpomínkou.