Naše práce na projektu TetraoVit v roce 2018

Našim prvním velkým úkolem v projektu TetraoVit bylo navrhnout v průběhu jara 2018 klíčové parametry biotopu tetřívka obecného. Vycházeli jsme při tom z našich zkušeností, z diskusí s mnoha dalšími specialisty a podkladů z odborné literatury.

Tetřívek se v Krušných horách vyskytuje převážně na lesní půdě. Zásadní parametry se tedy týkají struktury a druhového složení stromového, keřového a bylinného patra. Významná je ovšem také morfologie terénu, stupeň podmáčení a míra ovlivnění člověkem. Využívání jednotlivých částí krajinné mozaiky tetřívkem se liší v průběhu roku podle fáze jeho ročního životního cyklu.

Dospěli jsme k návrhu následujících parametrů: biotop a jeho degradace, formace (bezlesí, rozvolněné, nezapojené, zapojené – dominují listnaté dřeviny, zapojené – dominují jehličnany), nadmořská výška, sklon, orientace, odvodnění (bez odvodnění, příkopy s přihrádkami, příkopy bez přehrádek), oplocenky (nejsou přítomny, přítomny s prkny nahoře, přítomny bez prken), mrtvé dřevo (žádné nebo zanedbatelné, roztroušeně stojící nebo padlé, hojně stojící nebo padlé), čerstvé výsadby (žádné, výsadby do 2 m), pokryvnost jednotlivých pater (E0, E1: 0–1,3 m; E2: 1,3–4 m; E3a: 4–10 m; E3b: 10 a více m), zastoupení jednotlivých rostlinných druhů a rašeliníku (nezaznamenáno, do 5%, do 10 %, do 20 % …). Tyto parametry jsme představili našim projektovým partnerům.

V průběhu vegetační sezóny roku 2018 (především na začátku července) jsme mapovali v modelovém území na české i saské straně a výsledkem je rozčlenění území na jednotlivé homogenní plošky, pro které jsme v terénu zaznamenali všechny výše popsané parametry. Terénní zápisky jsme převedli do digitální podoby a dalším krokem bude gisová analýza modelového území z hlediska jeho atraktivity pro tetřívka, kterou provedou kolegové ze Saska zapojení v projektu. Budou se také srovnávat výsledky z terénu s obdobnými údaji získanými metodami dálkového průzkumu země.

Založili jsme webovou a facebookovou stránku projektu, kde informujeme o aktuálním dění v projektu.

Naším úkolem pro další období bude zpracování plánu opatření pro tetřívka včetně managementu jeho biotopů pro modelové území.