Naše práce na projektu TetraoVit v roce 2019

Od začátku celého projektu jsou v modelovém území mezi Pramenáčem a Kahlebergem v Krušných horách zkoumány biotopové preference tetřívka obecného (Milník č. 2 – obr. 1). Potřebovali jsme zjistit, kde se tetřívci zdržují v průběhu celého roku. Kde zimují, hnízdí, odchovávají mláďata a sbírají potravu. Vyhledávali jsme jejich stopy, trus i peří tak, abychom je co nejméně rušili. Jako každý rok jsme provedli monitoring kohoutků při jarním toku. Ten bohužel potvrdil trend projevující se již delší dobu – tetřívci v území dosud žijí, ale jejich počet se dramaticky zmenšuje. Zatímco v roce 2018 jsme v české části území zaznamenali 24 kohoutků, v roce 2019 jich bylo jenom 13 (obr. 2). V přilehlém saském území je to dalších 5 až 7 samců. I přes značný úbytek se pořád jedná o jednu z nejdůležitějších lokalit výskytu tetřívka v Krušných horách.

Naše práce na projektu TetraoVit v roce 2018

Našim prvním velkým úkolem v projektu TetraoVit bylo navrhnout v průběhu jara 2018 klíčové parametry biotopu tetřívka obecného. Vycházeli jsme při tom z našich zkušeností, z diskusí s mnoha dalšími specialisty a podkladů z odborné literatury.

Tetřívek se v Krušných horách vyskytuje převážně na lesní půdě. Zásadní parametry se tedy týkají struktury a druhového složení stromového, keřového a bylinného patra. Významná je ovšem také morfologie terénu, stupeň podmáčení a míra ovlivnění člověkem. Využívání jednotlivých částí krajinné mozaiky tetřívkem se liší v průběhu roku podle fáze jeho ročního životního cyklu.

Nedej se! o tetřívkovi obecném

Byl dokončen a v České televizi uveden film o tetřívkovi a jeho ochraně. Téma ohrožení jednoho ptačího druhu bylo zobrazeno jako příklad širší problematiky ochrany přírody a krajiny. Podíleli jsme se na jeho tvorbě, velká část natáčení se realizovala v Krušných horách, včetně modelového území projektu. Rádi jsme tím přispěli k tomu, že se ochrana tetřívků dostala do povědomí ostatních lidí.