Naše práce na projektu TetraoVit v roce 2019

Od začátku celého projektu jsou v modelovém území mezi Pramenáčem a Kahlebergem v Krušných horách zkoumány biotopové preference tetřívka obecného (Milník č. 2 – obr. 1). Potřebovali jsme zjistit, kde se tetřívci zdržují v průběhu celého roku. Kde zimují, hnízdí, odchovávají mláďata a sbírají potravu. Vyhledávali jsme jejich stopy, trus i peří tak, abychom je co nejméně rušili. Jako každý rok jsme provedli monitoring kohoutků při jarním toku. Ten bohužel potvrdil trend projevující se již delší dobu – tetřívci v území dosud žijí, ale jejich počet se dramaticky zmenšuje. Zatímco v roce 2018 jsme v české části území zaznamenali 24 kohoutků, v roce 2019 jich bylo jenom 13 (obr. 2). V přilehlém saském území je to dalších 5 až 7 samců. I přes značný úbytek se pořád jedná o jednu z nejdůležitějších lokalit výskytu tetřívka v Krušných horách.

Díky získaným datům jsme byli schopni v roce 2019 navrhnout opatření, která by tetřívkovi nejen v této oblasti mohla pomoci (Milník č. 3 – obr. 3). Jak zarůstají dříve otevřené plochy a pomalu vysýchají odvodněná rašeliniště, začínají tetřívkovi scházet základní části jeho biotopu. Navržený soubor zásahů a opatření je založen na obnově rašelinných biotopů, zahrnuje ale také vytvoření mozaiky dočasných otevřených ploch v lesních porostech, které nebudou zalesněné a zůstanou přehledné.

Vše jsme se v průběhu roku 2019 snažili sladit i s dalšími zájmy, které se nacházejí v české části území, tedy především s lesním hospodařením. Podařilo se nám najít společnou řeč nejen s partnery projektu, se státním podnikem Lesy ČR, ale též s dalším vlastníkem, jímž je soukromý subjekt Lesy Sever, s.r.o. Vypadá to, že v tento nejvyšší čas hodně lidem na osudu tetřívka opravdu záleží.

Navržená opatření zbývá probrat s partnery na druhé straně hranice, tak aby byla v souladu se saským akčním programem pro tetřívka, který byl schválen v roce 2019 po dlouhých letech příprav. I zde již bylo mnoho prodiskutováno, konkrétní návrh však zůstává úkolem pro rok letošní.

O našich aktivitách pravidelně informujeme prostřednictvím internetových a facebookových stránek a také na mezinárodních jednáních a konferencích. Do finále se blíží vydání zábavného komiksového příběhu o tetřívkovi, které plánujeme na únor 2020.